Dostęp MMŚP do kredytu w Polsce. Ocena stanu obecnego i perspektyw.

Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa | 3 lipca 2019 r.

Dostęp MMŚP do kredytu w Polsce. Ocena stanu obecnego i perspektyw.

Podczas spotkania przedstawione zostaną bloki tematyczne z zakresu m.in.:

  • Dostęp do kredytu. Mity i fakty,
  • Nowe regulacje a dostęp do kredytu dla przedsiębiorców,
  • Obrót bezgotówkowy i nowoczesne technologie sojusznikiem w dostępie do kredytu,
  • Publiczne wsparcie dostępu do kredytu.

 

Rejestracja

Udział w wydarzeniu był bezpłatny. 

 

Organizatorzy

Wydarzenie jest współorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej i współfinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Miejsce wydarzenia