Finanse Jutra 2024

Siedziba mBanku, ul. Prosta 18, Warszawa | 23 maja 2024 r.

 

Komitet ds. Diversity & Inclusion przy Związku Banków Polskich, który jest pionierem w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości sektora finansowego, zaprasza w dniu 23 maja do siedziby mBanku przy ul. Prostej 18 na konferencję Finanse Jutra: Różnorodność, Innowacje, Wzrost.

Wydarzenie to jest dedykowane liderkom i liderom, decydentkom oraz decydentom branży finansowej, stojącym na czele zmian w kierunku zrównoważonego środowiska biznesowego. Będzie ono platformą wymiany wiedzy i doświadczeń dla liderów branży. W spotkaniu wezmą udział innowatorki i innowatorzy oraz liderki i liderzy biznesu na co dzień kształtujący przyszłość finansów przez różnorodność i inkluzję.

Podczas konferencji będzie można zdobyć wiedzę na temat najlepszych praktyk i strategii DEI, porozmawiać z osobami reprezentującymi instytucje odnoszące sukces dzięki różnorodności.

TEMATYKA:

SESJA I Przedstawienie Raportu „Zarządzanie różnorodnością w bankach komercyjnych”.

Raport Zarządzanie różnorodnością w bankach komercyjnych jest oparty na badaniu przeprowadzonym w 20 bankach komercyjnych w Polsce. Zgodnie z wynikami raportu sektor bankowy jest niejednorodny i można mówić o dwóch prędkościach na drodze do różnorodności, równości i włączania (DEI). W bankach wdrażających DEI podejmowane inicjatywy obejmowały różne wymiary różnorodności, jednak tematem wymagającym większej uwagi była równość płci, ponieważ w tym obszarze wciąż jest jeszcze duża przestrzeń do działania.

W 2022 roku w analizowanych bankach kobiety stanowiły średnio 19% składów zarządów i 25% składów rad nadzorczych oraz zarządów łącznie. W przypadku 7 banków w zarządzie nie zasiadała ani jedna kobieta. Co konkretnie zrobimy, jakie zdrowe mechanizmy wprowadzimy, aby tworzyć organizacje otwarte na talenty niezależnie od płci i osiągnięciu zakładanych dyrektywą wymogów? Jak będziemy dalej pracować z reprezentacją płci w procesach decyzyjnych oraz luką płacową, która wskazuje różnicę w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami?

SESJA II Różnorodne i inkluzyjne organizacje. ESG czy może parytety (dyrektywy 2022/2381) pomogą zmienić się bankom?

W trakcie dyskusji panelowej będziemy starali się na bazie wcześniej przedstawionego raport DEI „Zarządzanie różnorodnością w bankach komercyjnych” odpowiedzieć na pytania jak wdrażanie rozwiązań adresujących odziaływanie społeczne w ESG zmienia banki, w tym udział kobiet w zarządzaniu bankami, aby ostatecznie podnieść dobrostan wszystkich interesariuszy banku, czy to są zmiany już widziane i przygotowują sektor na wdrożenie dyrektywy 2022/2381.

SESJA III Różnorodność a władza i wpływ: czyli o potrzebie wzmocnienia pozycji kobiet na stanowiskach decyzyjnych w organizacjach. Gender diversity and gender empowerment: about the need to have more women in powerful positions in the upper echelon.

W ciągu ostatniej dekady udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach rośnie, choć w Polsce w odróżnieniu od większości krajów EU bardzo powoli z uwagi na brak wdrożenia Europejskiej Dyrektywy 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorek i dyrektorów spółek giełdowych. Stopniowy wzrost liczby kobiet na najwyższych szczeblach zarządczych organizacji nie przyniósł dużych zmian w zakresie obejmowania przez kobiety najważniejszych ról w zarządach i radach nadzorczych takich jak Prezeski, Dyrektorki ds. Finansów (CFO) czy Przewodniczące Rad.

Oceniając różnorodność i równość płci, należy odróżnić wpływ od reprezentacji. Porównywalny udział kobiet i mężczyzn w zarządach i radach nie oznacza automatycznie równości władzy. Wzmocnienie pozycji kobiet na stanowiskach decyzyjnych w organizacjach to sposób, dzięki któremu głos kobiet jest wyraźnie słyszalny i w efekcie kobiety wpływają na decyzje korporacyjne. Wzmacnianie pozycji kobiet oznacza umożliwienie im wnoszenia znaczącego wkładu w swoje organizacje.

SESJA IV Debata Liderek i Liderów Banków.
Dyskusja zarządzających instytucjami finansowymi na temat przyszłości, wyzwań i kierunków rozwoju sektora bankowego w kontekście zarządzania obszarem DEI.

Podsumowanie wniosków z dyskusji panelowych dotyczących konkluzji z raportu na temat zarządzania różnorodnością w bankach. Czy utrwali się na rynku podział na organizacje “dwóch prędkości”, czy zmiany pokoleniowe, społeczne i regulacyjne pośrednio lub bezpośrednio wymuszą zmianę sposobu zarządzania różnorodnością? Czy zarządzanie DEI to w najbliższych latach przede wszystkim kwestia spełniania wymogów regulacyjnych, czy świadome budowanie przewagi konkurencyjnej oparte o innowację antycypujące przyszłe oczekiwania klientów, pracowników oraz inwestorów? Co stanowi największą przeszkodę we wdrożeniu regulacji związanych z dyrektywą 2022/2381 oraz w raportowaniu Gen? Czy działania na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet na stanowiskach decyzyjnych są potrzebne z perspektywy zarządzających w kontekście budowania konkurencyjności i innowacyjności sektora? Czy większa transparentność w tym obszarze leży w interesie sektora oraz jakie zarządzający mają plany i rekomendacje praktycznej implementacji polityk DEI, wdrażania KPI s do 2026 roku?
Jak sektor ocenia własną dojrzałość na tle europejskim, biorąc pod uwagę wyniki raportu DEI i jaki kierunek i tempo przyjmiemy w budowaniu sektora finansów jutra – z równością, innowacją i zrównoważonym wzrostem biorąc pod uwagę inne bieżące wyzwania, w tym technologiczne?

Warunki udziału
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Rejestracja nie stanowi potwierdzenia udziału w wydarzeniu.
Potwierdzenie udziału zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową do 15 maja 2024 r.

 

 

Rada programowa

 • Lilia Bońka
  Lilia Bońka
  Head of LC&FI, Deputy Country Head
  SEB Poland
 • Bożena Graczyk
  Bożena Graczyk
  Wiceprezeska Zarządu
  ING Bank Śląski S.A
 • Monika Kordowska
  Monika Kordowska
  Head of Operations Transformation, Tribe Leader
  BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Aneta Michel-Lelental
  Aneta Michel-Lelental
  General Managerem, BLender Poland
  Członkini Zarządu, BLender Lithuania
 • Małgorzata Romaniuk
  Małgorzata Romaniuk
  Wiceprezeska Zarządu
  Bank BPH
 • Mariola Szymańska
  Mariola Szymańska
  Wiceprezeska
  Warszawski Instytut Bankowości
 • Marzena Zahlin
  Marzena Zahlin
  Dyrektorka Zarządzająca
  Svenska Handelsbanken AB Oddział w Polsce

Kontakt

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@Bank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Procesów Bankowych i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

#FinanseJutra