IX Kongres Prawa Bankowego

ONLINE | 1 czerwca 2022 r.

 

IX Kongres Prawa Bankowego

KPB organizowany wspólnie przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Tegoroczna, dziewiąta edycja była poświęcona trzem przewodnim tematom, które dotyczą istotnych i aktualnych zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem sektora bankowego.

Transmisja online – link

Rejestracja

Dla banków będących członkami ZBP udział w Kongresie był bezpłatny.  
Opłata rejestracyjna:
– dla przedstawicieli instytucji nie będących członkami ZBP – 500 zł (plus VAT),
– dla przedstawicieli uczelni – 250 zł (plus VAT).

Przesłanie formularza rejestracyjnego nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w Kongresie.

Tematyka tegorocznego Kongresu:

Pierwszy blok dotyczy najistotniejszych, kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania sektora bankowego zagadnień związanych z kredytami hipotecznymi złotówkowymi, w szczególności problematyką WIBOR-u i jego zmianą w kredytach hipotecznych od 2023 r. w związku z niedawną zapowiedzią Premiera M. Morawieckiego.

Został złożony pierwszy pozew o unieważnienie kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR. Na podstawie informacji prasowych dotyczących tego pozwu wnioskować można, że jego uzasadnienie prawne jest oparte na błędnych przesłankach wynikających z nieznajomości podstawowych zasad funkcjonowania wskaźnika WIBOR (w tym zasad jego ustalania, trybu akceptacji przez nadzór bankowy itp.). Prezentowany problem jest szczególnie istotny w obliczu rosnącej inflacji i podwyżek stóp procentowych jako czynnika wpływającego na sytuację kredytobiorców. W ramach bloku omówione zostaną między innymi zasady związane z funkcjonowanie wskaźnika WIBOR oraz wybrane aspekty prawno-procesowe dotyczące kredytów hipotecznych złotówkowych. W bloku tym zostanie poruszony również wątek wyzwań stojących przed sektorem bankowym związanych z wprowadzeniem dla kredytów hipotecznych nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u.

Drugi blok tematyczny będzie poświęcony wyzwaniom, z którymi mierzy się sektor bankowy na skutek kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie. Jednym z nich jest zapewnienie dostępu do podstawowych usług płatniczych osobom uciekającym z terenów objętych działaniami wojennymi. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom sektor bankowy wdrożył specjalną ofertę produktową, z uwzględnieniem wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. W bloku tym zostaną omówione aspekty praktyczne związane z inkluzją finansową uchodźców oraz problemy i wyzwania wynikające z identyfikacji i weryfikacji klienta na gruncie AML. Drugim niezwykle ważnym tematem wywołanym przez kryzys ukraiński, wywierającym wpływ na globalny obraz świata finansów, są sankcje wobec Rosji i Białorusi (m.in. wykluczenie wybranych banków z systemu SWIFT, sankcje indywidualne i gospodarcze, ograniczenia przepływów finansowych do UE). W tym obszarze zostaną omówione najważniejsze aspekty dotyczące nowych obowiązków dla banków i konsekwencji dla polskich przedsiębiorców związanych z sankcjami, jak również przewidziane dla przedsiębiorców działania pomocowe. Sektor bankowy samodzielnie oraz we współpracy z partnerami publicznymi podjął działania wspierające zarówno klientów indywidualnych jak i biznesowych. Banki nawiązały współpracę z BGK, Grupą EBI, ONZ, PAIH, KUKE, IFC Bank Światowy, EBOiR oraz UOKiK. Aktualnie z udziałem banków tworzone są programy pomocowe w oparciu o przyjęte 23 marca br. przez KE „Tymczasowe kryzysowe ramy prawne dotyczące pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście agresji Rosji na Ukrainę”.
W ramach trzeciego bloku przedstawione zostaną najważniejsze zmiany legislacyjne dotyczące umów o kredyt konsumencki. Obecnie w Parlamencie toczą się prace legislacyjne nad największą od kilku lat nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim. W ramach tzw. ustawy antylichwiarskiej zaproponowano istotne obniżenie wysokości maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu. Z kolei na poziomie unijnym trwają zaawansowane prace nad zmianą dyrektywy o kredycie konsumenckim (CCD) zakładającą m.in. nowelizację przepisów o badaniu zdolności kredytowej oraz obowiązkach informacyjnych. Zmiany legislacyjne w zasadniczy sposób wpłyną na przyszłość rynku consumer finance, w szczególności na zasady działalności kredytodawców, ich ofertę produktową i w konsekwencji dostęp klientów do legalnych źródeł finansowania.
W tym bloku omówione zostaną najważniejsze wyzwania dla sektora bankowego związane z procedowanymi zmianami legislacyjnymi, a także najnowsze orzecznictwo TSUE poświęcone wykładni dyrektywy o kredycie konsumenckim oraz praktykom kancelarii odszkodowawczych skupujących roszczenia konsumenckie przeciwko bankom.

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Rejestracja i sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@alebank.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

 • Aspekty procesowe podważania kredytów w PLN z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE w sprawie klauzuli oprocentowania - r.pr. Anna Cudna-Wagner - Partner, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k.
 • Kredyty walutowe i złotówkowe w postępowaniach sądowych – podobieństwa i różnice - dr Tomasz Spyra - Partner, T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.
 • Kredyty hipoteczne wobec zmian w ustawodawstwie - dr Marcin Olechowski - Partner, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak - Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Jawna
 • Nowe wskaźniki transakcyjne w kontekście zastąpienia wskaźnika WIBOR - Zbigniew Minda - Prezes Zarządu GPW Benchmark S.A.
 • Infrastruktura regulacyjna kredytu hipotecznego o stałej stopie (w tym okresowo stała stopa i rekompensata za wcześniejszą spłata) – zagadnienia wybrane - dr Piotr Bodył-Szymala - Doradca Prezesa Zarządu ds. Prawnych, Legal & Regulatory Counsellor, Santander Bank Polska S.A.
 • Nowe regulacje w zakresie sankcji - Marcin Stec - Dyrektor Departamentu Informacji Finansowej, Ministerstwo Finansów
 • Inkluzja finansowa uchodźców, specjalna oferta produktowa dla uchodźców - r.pr. Katarzyna Urbańska - Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego ZBP
 • Problemy i wyzwania w związku z identyfikacją i weryfikacją klienta na gruncie AML - Radosław Obczyński - Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej mBank S.A.
 • Ciągłość działania banków - dr Jarosław Biegański - Doradca Zarządu ZBP
 • Wsparcie BGK dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem ukraińskim - Mateusz Olszak - Dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Dyrektywa CCD2 – cele legislacyjne Komisji Europejskiej a regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych i wcześniejszej spłaty kredytu - adw. Piotr Gałązka - Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli
 • Zasady oceny zdolności kredytowej i podejście do limitowania kosztów kredytu konsumenckiego w świetle projektu dyrektywy CCD2 i ustawy „antylichwiarskiej” - Agnieszka Wachnicka - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego
 • Treść umowy i koszty kredytu konsumenckiego a sankcja kredytu darmowego – stan obecny i projektowany - dr Dominika Rogoń - Kancelaria Radcy Prawnego
 • Płatności odroczone („buy now-pay later”) – obecne otoczenie prawne i potencjalne kierunki jego zmiany - dr Wojciech Iwański - Partner, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak - Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Jawna
 • Trendy w kredytach konsumenckich w oparciu o dane bazy BIK - Sławomir Grzybek - Dyrektor Departamentu Business Intelligence BIK S.A.
 • dr Tadeusz Białek - Wiceprezes ZBP

#KPB