VIII Kongres Prawa Bankowego

ONLINE | 17 czerwca 2021 r.

 

Kongres Prawa Bankowego, organizowany wspólnie przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Tegoroczna edycja poświęcona była trzem przewodnim tematom, które dotyczyły istotnych i aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Banków oraz innych uczestników rynku finansowego.

Tematyka tegorocznego Kongresu:

  • Krajobraz po TSUE i SN – kredyty denominowane i indeksowane do walut obcych
  • Usługi płatnicze – wyzwania prawno-regulacyjne
  • Aktualne kierunki restrukturyzacji z perspektywy polskiego sektora bankowego

Blok I: Krajobraz po TSUE i SN – kredyty denominowane i indeksowane do walut obcych

Pierwszy blok dotyczył najistotniejszych, kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania sektora bankowego orzeczeń w sprawach kredytów denominowanych oraz indeksowanych do walut obcych (wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie C-19/20, uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie III CZP 11/20, uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r. w składzie siedmiu sędziów w sprawie III CZP 6/21, czy też zapowiadanej uchwały całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego). W sprawach tzw. kredytów frankowych w dalszym ciągu występuje wiele niewyjaśnionych zagadnień. Celem bloku była próba interpretacji przedmiotowych orzeczeń i ustalenia ich znaczenia i wpływu na sytuację kredytobiorców i banków, a także dotychczasową praktykę orzeczniczą w sprawach kredytów walutowych. W bloku tym zostały poruszone zagadnienia kluczowe dla problematyki kredytów frankowych, tj.: przesłanki oraz konsekwencje ustalenia abuzywności, czy skutki upadku umowy. Część z tych zagadnień zostanie wkrótce wyjaśniona przez uchwałę całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Do udziału w panelu „Krajobraz po TSUE i SN” zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy prawa.

Blok II: Usługi płatnicze – wyzwania prawno-regulacyjne Drugi blok konferencji poświęcony został omówieniu najważniejszych wyzwań regulacyjno-prawnych z obszaru usług płatniczych. Wdrożenie dyrektywy PSD2 oraz instrumentów płatniczych opartych o nowe technologie w sposób znaczący wpłynęło na szereg obszarów funkcjonowania banków. Wraz z pogłębianiem rozwoju innowacji płatniczych, za jedno z najważniejszych wyzwań dla całego sektora bankowego oraz innych dostawców usług płatniczych uznaje się wypracowanie jak najlepszych standardów w zakresie obsługi nieautoryzowanych transakcji oraz przeciwdziałanie cyberprzestępczości. Rozważania w przedmiotowym temacie skupią się na dotychczasowych doświadczeniach banków związanych z regulacją, w szczególności na problematyce autoryzacji transakcji płatniczych oraz odpowiedzialności dostawców usług płatniczych. Zaprezentowane zostały postulaty de lege ferenda z zakresu usług płatniczych.

Blok III: Aktualne kierunki restrukturyzacji z perspektywy polskiego sektora bankowego

Trzeci blok tematyczny został poświęcony niezwykle istotnemu zagadnieniu, jakim są aktualne kierunki zmian w regulacji oraz praktyce prawa restrukturyzacji i ich ocena z perspektywy polskiego sektora bankowego. Obecnie polskie prawo restrukturyzacyjne znajduje się na etapie znaczących przemian wynikających w pierwszej kolejności z trwającego procesu implementacji tzw. Dyrektywy Restrukturyzacyjnej. W tym względzie nie ulega wątpliwości, iż implementacja Dyrektywy Restrukturyzacyjnej oraz związane z nią zmiany legislacyjne stanowią dla sektora bankowego jedno z fundamentalnych zagadnień legislacyjnych o znaczeniu systemowym, bowiem na wiele lat wpłyną one na kształt polskiego prawa restrukturyzacyjnego oraz pozycję wierzycieli w procesach restrukturyzacji.

Rejestracja

Dla banków będących członkami ZBP udział w Kongresie był bezpłatny.  
Opłata rejestracyjna dla przedstawicieli instytucji nie będących członkami ZBP – 500 zł (plus VAT).
Dla przedstawicieli uczelni – 250 zł (plus VAT).

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przesłanie formularza rejestracyjnego nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w Kongresie.
Ostateczne potwierdzenie udziału nastąpi w dniu 14.06.

Przed VIII Kongresem Prawa Bankowego

Z dr Tadeuszem Białkiem, wiceprezesem Związku Banków Polskich rozmawiamy o kluczowych wyzwaniach regulacyjnych dla sektora bankowego tuż przed Kongresem Prawa Bankowego, który odbędzie się 17 czerwca.

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Rejestracja i sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@alebank.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

#KPB