XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2015

Hotel Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim | 26 - 27 października 2015 r.

Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych jest jedną z kluczowych imprez środowiska bankowego
w Polsce. Kongres jako interaktywne forum wymiany myśli i doświadczeń wszystkich instytucji i środowisk związanych
z finansowaniem nieruchomości jest ważnym wydarzeniem dla polskiej gospodarki. W XI Kongresie udział wzięło
ponad 150 osób, wśród których znaleźli się: regulatorzy, banki, ubezpieczyciele, deweloperzy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
doradcy, rzeczoznawcy majątkowi.

Za podstawowy cel stawiamy sobie wymianę poglądów oraz ocenę dotychczasowych doświadczeń w zakresie rozwoju
polityki mieszkaniowej. Dyskutowane tematy dotyczyły:

 • wpływu budownictwa mieszkaniowego na rozwój gospodarki,
 • wypracowania stabilnego modelu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe,
 • tworzenia warunków dla refinansowania portfeli kredytów hipotecznych listami zastawnymi i innymi
  instrumentami dłużnymi,
 • ceny inicjatyw parlamentarnych oraz regulacji nadzorczych, które mogą zasadniczo zmienić kształt
  polskiego sektora finansowania nieruchomości,
 • przewidzianych zmian w ustawie o rachunku powierniczymi zakładanie rachunków powierniczych dla
  transakcji deweloperskich,
 • poprawy bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez doskonalenie i standaryzowanie wiarygodnych informacji o rynku kredytów hipotecznych oraz cenach transakcyjnych nieruchomości.

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 •  Debata nt. polityki mieszkaniowej na lata 2016-2035.
 •  Podczas tegorocznej edycji Kongresu po raz czwarty
  przyznana zostanie Nagroda Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY.
 • Tradycyjnie w trakcie Kongresu zaprezentowana będzie
  kolejna 25. edycja Raportu AMRON-SARFiN za III kw.
  2015 r. ze wstępna projekcją na rok 2016 zawierająca
  wyniki finansowania rynku nieruchomości mieszkaniowych
  oraz przedstawiająca sytuację na rynku nieruchomości
  mieszkaniowych.

 

Komitet ds. Finansowania Nieruchomości

Organizatorem Kongresu jest Komitet ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, którego przedmiotem działalności jest opiniowanie projektów aktów prawnych i wypracowywanie wspólnego stanowiska w kwestiach dotyczących polityki mieszkaniowej i finansowania mieszkalnictwa, podnoszenie kwalifikacji kadry bankowej poprzez organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów oraz reprezentowanie środowiska bankowego w kluczowych kwestiach dotyczących finansowania mieszkalnictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kredytowanie zabezpieczane hipotecznie.

Działalność Komitetu obejmuje również szereg inicjatyw na rzecz rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, w tym realizacji projektów umożliwiającym bankom lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym. Komitet jest zapleczem merytorycznym w obszarze rynku finansowania nieruchomości Zarządu ZBP.

Więcej informacji nt. wydarzenia na stronie:

www.housingfinancecongress.eu

Galeria zdjęć