Forum Bankowe 2024

Hotel Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98
Warszawa
| 12 marca 2024 r.

 

Wyzwania stojące przed polskim sektorem bankowym w warunkach poprawiającej się stopniowo koniunktury gospodarczej i spodziewanych zmian w polityce gospodarczej kraju

Forum Bankowe, jedna z największych i najważniejszych konferencji sektora bankowego zorganizowana została wyłącznie w formule stacjonarnej, w dniu 12 marca 2024 r. w hotelu Novotel Warszawa Centrum (ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa).

Konferencja odbyła się w okresie interesującym zarówno pod względem ekonomicznym jak i regulacyjnym w kraju. W zakresie ekonomii będziemy obserwować trajektorię kształtowania się inflacji i jednocześnie zmian rynkowych stóp procentowych. Rok 2024 budzi także nadzieję na pewne przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego kraju, co powinno pobudzać rozwoju akcji kredytowej.

Warto zastanowić się, czy sektor bankowy jest właściwie regulowany i dobrze przygotowany, aby sprostać oczekiwaniom rynku na dostęp do kredytu bankowego. W zakresie regulacji bieżący rok jest pierwszym okresem działania nowego rządu, stworzonego przez koalicję i zapewne będzie to okres wprowadzania rozwiązań nowej polityki gospodarczej rządu.

 

Zasadnym jest prowadzenie dyskusji i wprowadzanie zmian w instrumentarium polityki gospodarczej, która pozwoli na pełnienie przez banki swojej roli. Niestety, wiele rozwiązań temu nie służy, żeby wymienić choćby wysokie obciążenia fiskalne, wprowadzanie kolejnych edycji tzw. wakacji kredytowych, traktowanie rolników jak konsumentów i wiele innych rozwiązań. Dodać do tego można podważanie wskaźników referencyjnych, nierozwiązany problem portfela walutowych kredytów mieszkaniowych, istotną większą restrykcyjność w zakresie udzielania i finansowania kredytów mieszkaniowych.

Należy zatem dążyć do wypracowania w gronie sektora bankowego
– ale także z udziałem regulatorów – rozwiązań, które pozwolą zwiększyć dostępność do kredytu bankowego, w efekcie zwiększą też rolę kredytu w gospodarce, która dziś jest dramatycznie niska.

Warunki udziału

Dla przedstawicieli banków oraz środowiska naukowego udział był bezpłatny.
Pozostałe osoby zainteresowane wykupieniem biletu prosimy o kontakt z działem reklamy: konferencje@bank.pl

Dziękujemy za udział. Zapraszamy za rok na kolejną edycję konferencji.

Program

9.00-10.55    Otwarcie obrad Forum Bankowego 2024 i wystąpienia wprowadzające Gości Specjalnych Forum Bankowego

 

10.55-11.10    Wnioski z Raportu „Zarządzanie różnorodnością w bankach komercyjnych”

 

11.10-11:40    Przerwa kawowa

 

11.40-12.50    Sesja I

Wpływ aktualnej koniunktury gospodarczej na wyniki banków – analiza sytuacji oraz pożądane działania regulacyjne na rzecz poprawy koniunktury. Szanse i zagrożenia dla sektora bankowego wynikające z aktualnego przebiegu cyklu koniunkturalnego.

 

13.10-14.20    Sesja II

Przyszłość kredytowania mieszkalnictwa w świetle istniejących i oczekiwanych uwarunkowań jego rozwoju.
Chcemy zastanowić się nad wyzwaniami stojącymi przed bankami w zakresie istniejących i spodziewanych uregulowań tego biznesu, w tym w szczególności konieczności budowy „długich pasywów” i związanej z tym przebudowy struktury finansowania banków (także pod kątem stosowania wskaźnika długoterminowego finansowania), szerszego stosowania umów kredytowych opartych na okresowo stałych stopach procentowych oraz coraz powszechniejszego podważania przez kredytobiorców długoterminowych umów kredytowych.

14.20-15:00    Lunch

 

15.00-16.10   Sesja III

Rola i realne możliwości banków aktywnego udziału w koniecznej transformacji gospodarczej kraju, zwłaszcza w takich obszarach jak transformacja energetyczna, przebudowa gospodarki pod kątem sprostania wymogom ESG.
Najbliższe lata mogą być okresem realizacji licznych mniejszych i większych projektów inwestycyjnych, które częściowo powinny być finansowane także przez polski sektor bankowy. Warto więc zastanowić się, jakie bariery są kluczowe dla większego zaangażowania finansowego banków w ten proces.

16.10-16.20   Wręczenie Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego

16.20-17:30    Sesja IV

Czy polski sektor finansowy będzie nadal w stanie oferować coraz bardziej nowoczesne usługi, skutecznie konkurencyjne wobec oferty podmiotów niebankowych?
Wyzwania technologiczne banków. Czy polski sektor finansowy będzie nadal w stanie oferować coraz bardziej nowoczesne usługi, skutecznie konkurencyjne z ofertą podmiotów niebankowych i oferować satysfakcjonujące usługi coraz bardziej cyfrowym klientom?

17.30-17:40    Podsumowanie obrad Forum Bankowego 2024

Prelegenci

 • Artur Adamczyk
  Prezes Zarządu
  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Piotr Alicki
  Piotr Alicki
  Prezes Zarządu
  Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
 • Brunon Bartkiewicz
  Prezes Zarządu
  ING Bank Śląski S.A.
 • dr Tadeusz Białek
  Prezes Zarządu
  Związek Banków Polskich
 • Mariusz Cholewa
  dr Mariusz Cholewa
  Prezes Zarządu
  Biuro Informacji Kredytowej S.A.
 • Elzbieta-Czetwertynska
  Elżbieta Czetwertyńska
  Prezes Zarządu
  Citi Handlowy
 • Joanna Erdman
  Joanna Erdman
  Prezes Zarządu
  Fundacja Polska Bezgotówkowa
 • Marcin Gadomski
  Wiceprezes Zarządu
  Bank Pekao S.A.
 • Bożena Graczyk
  Bożena Graczyk
  Wiceprezeska Zarządu
  ING Bank Śląski S.A
 • Jastrzebski-Jacek
  dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW
  Przewodniczący
  Komisja Nadzoru Finansowego
 • Joao Bras Jorge
  Prezes Zarządu
  Bank Millennium S.A.
 • Monika Kania
  Monika Kania
  Chief Revenue Officer
  GFT Poland
 • Włodzimierz Kiciński
  Włodzimierz Kiciński
  Wiceprezes
  Związek Banków Polskich
 • Bartosz Kublik
  Bartosz Kublik
  Wiceprezes
  Związek Banków Polskich
 • Rafał Litwińczuk
  Rafał Litwińczuk
  Wiceprezes Zarządu
  Alior Bank S.A.
 • Adam Marciniak
  Adam Marciniak
  Prezes Zarządu
  VeloBank
 • Piotr Mazur
  Wiceprezes Zarządu
  PKO Bank Polski S.A.
 • Karol Mazurek
  Dyrektor Zarządzający
  Accenture
 • Paweł Nierada
  Paweł Nierada
  Pierwszy wiceprezes zarządu
  Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Andrzej Pałys
  Adwokat, Partner
  Kochański & Partners
 • Marcin Piwowarski
  Marcin Piwowarski
  Senior Manager, Risk Consulting
  EY Polska
 • Paweł Preuss
  Partner EY, Lider Grupy Rynków Finansowych
  EY Polska
 • Zbigniew Pomianek
  Wiceprezes Zarządu
  Asseco Poland S.A.
 • Mirosław Skiba
  Prezes Zarządu
  SGB-Bank SA
 • Sławomir Soszyński
  Wiceprezes Zarządu
  ING Bank Śląski SA.
 • dr Cezary Stypułkowski
  Prezes Zarządu
  mBank S.A.
 • Piotr-Tomaszewski
  Piotr Tomaszewski
  Prezes Zarządu
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Agnieszka Wachnicka
  Agnieszka Wachnicka
  Wiceprezes
  Związek Banków Polskich

Forum Bankowe 2024 o przyszłości kredytowania mieszkalnictwa

Czy kredyt hipoteczny w perspektywie 10 lat będzie instrumentem powszechnym, czy też stanie się dobrem luksusowym? – to jedno z wielu pytań postawionych uczestnikom debaty poświęconej przyszłości kredytowania mieszkalnictwa, która odbyła się podczas Forum Bankowego 2024.

 

Debata prezesów podczas Forum Bankowego

Na ile aktualna koniunktura w gospodarce przekłada się na wyniki banków, jakiego rodzaju wyzwania dla sektora wiążą się z obecną sytuacją makroekonomiczną, a także co powinni zrobić regulatorzy, by uzyskać poprawę wskaźników – kwestiom tym poświęcona była pierwsza debata ekspercka tegorocznego Forum Bankowego z udziałem prezesów polskich instytucji finansowych. W roli moderatora wystąpił prezes Związku Banków Polskich, dr Tadeusz Białek.

 

Prezes BFG o spełnianiu przez banki wymogów MREL

Podczas Forum Bankowego 2024 z Piotrem Tomaszewskim, prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób banki w Polsce wypełniają wymogi MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) czyli wymagania w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji.

 

Prezes UOKiK o relacjach pomiędzy bankami a ich klientami

Jednym z tematów poruszanych podczas Forum Bankowego 2024 była rosnąca ochrona konsumentów w relacjach z bankami. Co dla banków wynika z tego trendu, który znajduje odzwierciedlenie zarówno w przepisach unijnych, jak i krajowych? To pytanie zadaliśmy Tomaszowi Chróstnemu, prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Forum Bankowe 2024: wyzwania dla sektora bankowego w warunkach poprawiającej się koniunktury i spodziewanych zmian w polityce gospodarczej

Podczas Forum Bankowego rozmawialiśmy z dr. Tadeuszem Białkiem o najistotniejszych tezach jego wystąpienia, które zainaugurowało to najważniejsze w roku spotkanie przedstawicieli banków i innych instytucji sektora finansowego.

 

Forum Bankowe 2024: wyzwania dla sektora bankowego w warunkach poprawiającej się koniunktury i spodziewanych zmian w polityce gospodarczej

Polski sektor bankowy funkcjonuje w specyficznych uwarunkowaniach – podkreślił dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, otwierając obrady tegorocznego Forum Bankowego, największej corocznej konferencji dedykowanej problematyce branży finansowej.

 

Forum Bankowe 2024: duży udział obligacji w aktywach banków może być problemem

W dłuższej perspektywie duży udział obligacji w aktywach banków może być problemem systemowym, powiedział prezes mBanku Cezary Stypułkowski, podczas obrad Forum Bankowego 2024.

 

Forum Bankowe 2024: BFG może powrócić do pobierania składki na fundusz gwarancyjny banków w 2025 roku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny może w 2025 roku powrócić do pobierania składki na fundusz gwarancyjny banków – poinformował prezes BFG Piotr Tomaszewski podczas Forum Bankowego ’24. Podkreślił także, że obecnie wszystkie banki spełniają wymogi MREL TREA, dwa banki nie spełniają jeszcze wymogu MREL TEM.

 

Forum Bankowe 2024: głównym wyzwaniem dla sektora bankowego jest kwestia dot. walutowych kredytów mieszkaniowych

Ministerstwo Finansów liczy, że w dłuższej perspektywie tzw. wakacje kredytowe nie będą potrzebne, a głównym instrumentem będzie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK), poinformował na Forum Bankowym 2024 wiceminister finansów Jurand Drop. Dodał też, że głównym wyzwaniem dla krajowego sektora bankowego jest kwestia dot. walutowych kredytów mieszkaniowych.

 

Prezes BFG gościem specjalnym Forum Bankowego 2024

W sesji inauguracyjnej tegorocznego Forum Bankowego, zgodnie z ugruntowaną od wielu lat tradycją, głos zabierają reprezentanci organów i instytucji kluczowych dla utrzymania ładu i stabilności na rynku finansowym. Jednym z gości specjalnych tej edycji Forum będzie Piotr Tomaszewski, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, o czym informuje biuro prasowe BFG.

 

Forum Bankowe 2024: Prezes BIK optymistycznie o szansach rozwoju sektora bankowego

Przed nami Forum Bankowe 2024, coroczne wydarzenie, ważne miejsce wymiany poglądów i doświadczeń branży finansowej. Będę miał przyjemność przedstawić zjawiska na rynku kredytowym, naświetlić wyzwania i możliwości, które moim zdaniem wpływają na sytuację i perspektywy sektora bankowego w naszym kraju – powiedział portalowi BANK.pl dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK.

 

Forum Bankowe 2024. Łączenie sił i kompetencji warunkiem skuteczniejszego budowania przewag konkurencyjnych

„Zawsze chętnie korzystam z możliwości uczestniczenia w Forum Bankowym – jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń sektora bankowego” – powiedział portalowi Bank.pl Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej.

 

Forum Bankowe: banki wobec poprawiającej się koniunktury i spodziewanych zmian w polityce gospodarczej kraju

Forum Bankowe, jedna z największych i najważniejszych konferencji sektora bankowego odbędzie się 12 marca br. będzie okazją do poznania oczekiwań nowej koalicji rządzącej wobec sektora finansowego i także miejscem do dyskusji o tym jak wykorzystać potencjał banków dla rozwoju polskiej gospodarki. O programie i nadziejach związanych z tegorocznym Forum Bankowym rozmawiamy z dr. Mariuszem Zygierewiczem, dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego i Rozwoju Kadr Bankowych Związku Banków Polskich.

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@Bank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

#ForumBankowe