Webinaria Programu Analityczno-Badawczego przy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

2023 r.
ONLINE

 

Program Analityczno-Badawczy
przy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

PAB WIB powstał w 2019 r. jako odpowiedź na potrzeby sektora bankowego w zakresie wysokiej jakości analiz i badań z obszaru cyberbezpieczeństwa i nowych technologii, a także szeroko rozumianego otoczenia sektora bankowego. Warto podkreślić, że Program powstał przy wsparciu Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz Biura Informacji Kredytowej. PAB WIB zaprasza do udziału w webinariach poświęconych prezentacji i pogłębionej dyskusji dotyczącej przygotowywanych raportów i analiz.

Webinaria skierowane są przede wszystkim do pracowników sektora bankowego, pracowników naukowych i praktyków z branży finansowej. Udział w spotkaniach jest bezpłatny – zachęcamy do rejestracji.

Webinaria 2023:

Webinarium 3/2023: Wyzwania polityki antyinflacyjnej w Polsce – prof. J. Czekaj, dr M. Bolisęga,
dr P. Oleksy
9 lutego 2023 r.,  godz. 10.00-13.00

Webinarium 4/2023: Modele biznesowe dla prosumentów i łańcucha dostaw po zmianie zasad rozliczeń z reguły net metering na net billing – G. Wiśniewski, IEO,
23 lutego 2023 r.,  godz. 10.00-13.00

 

Archiwum Webinaria 2023

Webinarium 2/2023: Sytuacja sektora bankowego w III kwartale 2022 roku
– prof. J. Czekaj, dr W. Zatoń, prof. Cz. Lipiński, dr A. Banasiak, 26 stycznia 2023 r.,  godz. 10.00-13.00

Archiwum Webinaria 2022

Webinarium 1/2022: Dostępność kredytowa – monitoring zjawisk bieżących i perspektywy
– prof. D. Czechowska, Uniwersytet Łódzki, 18 stycznia 2022 r.
Webinarium 2/2022: Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków
w III kwartale 2021 roku – prof. J. Czekaj, dr A. Banasiak, dr W. Zatoń, 26 stycznia 2022 r.
Webinarium 3/2022: Wpływ nowych technologii na zmianę modeli biznesowych banków
– prof. P. Marszałek, UEP, 18 lutego 2022 r.
Webinarium 4/2022: Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście finansowania OZE w Polsce
– perspektywy i bariery – dr A. Spoz, KUL, 3 marca 2022 r.
Webinarium 5/2022: Problemy elektronicznego potwierdzania tożsamości
– prof. M. Kutyłowski, Politechnika Wrocławska, 25 marca 2022 r.
Webinarium 6/2022: Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w IV kwartale 2021 roku
– J. Czekaj, dr A. Banasiak, dr W. Zatoń, 7 kwietnia 2022 r.
Webinarium 7/2022: Problem obciążeń sprawozdawczych banków spółdzielczych i jego znaczenie dla kondycji polskiego sektora bankowości spółdzielczej
– E. Gostomski, prof. L. Kurkliński, dr B. Lepczyński, 21 kwietnia 2022 r.
Webinarium 8/2022: PSD2 ad. 2022 – stan wdrożenia dyrektywy otwartej bankowości w Polsce i perspektywy dla banków
– dr M. Brakoniecki, 13 maja 2022 r.
Webinarium 9/2022: Możliwości implementacji koncepcji Inclusionary Housing w polskich warunkach
– M. Załęczna, 19 maja 2022 r.
Webinarium 10/2022: Dezinformacja i propaganda w sektorze bankowym
– prof. J. Kosiński, 10 czerwca 2022 r.
Webinarium 11/2022: Biometria w bankowości elektronicznej – RYNEK, TECHNOLOGIA, KLIENT
– dr M. Brakoniecki, 21 czerwca 2022 r.
Webinarium 12/2022: Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w I kwartale 2022 roku
– prof. J. Czekaj, dr A. Banasiak, dr W. Zatoń, 7 lipca 2022 r.
Webinarium 13/2022: Zastosowanie sztucznej inteligencji w bankowości – szanse oraz zagrożenia. Analiza prawno-regulacyjna wpływu technologii uczenia maszynowego i pokrewnych na obowiązki sektora bankowego z zakresu zapewnienia zgodności (compliance) oraz zarządzania ryzykiem
– dr hab. Dariusz Szostek,  Uniwersytet Śląski, 14 września 2022 r.
Webinarium 14/2022: Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w II kwartale 2022 roku
– J. Czekaj, dr A. Banasiak, dr W. Zatoń, 6 października 2022 r.
Webinarium 15/2022: Analiza prawno-ekonomiczna odesłań do tabel kursowych
– prof. K. Kalicki, dr M. Jabłoński, 19 października 2022 r.
Webinarium 16/2022: Możliwości wspólnego rozwoju biznesu przez banki spółdzielcze, Modele funkcjonowania zrzeszeń w europejskiej bankowości spółdzielczej – możliwości adaptacyjne w warunkach polskich
– dr Bełdowski/Dentons, dr Kil/UEK, 3 listopada 2022 r.
Webinarium 17/2022: Ciepłownictwo przyszłości. Jak zwiększyć udziały ciepła z OZE do 50 proc. i wesprzeć transformację całej energetyki
– Grzegorz Wiśniewski, IEO, 24 listopada 2022 r.
Webinarium 18/2022: Możliwości nabywcze gospodarstw domowych na rynku mieszkaniowym
w perspektywie wieloletniej. Ujęcie międzynarodowe
– dr hab. Magdalena Załęczna, Uniwersytet Łódzki, 8 grudnia 2022 r.

Archiwum Webinaria 2021

Webinarium 1/2021: Modelowe relacje banku spółdzielczego z udziałowcami i środowiskiem działania
– prof. Jan Szambelańczyk
19 stycznia 2021 r.
Webinarium 2/2021: Finansowanie projektów OZE z zakresu elektroenergetyki – Grzegorz Wiśniewski
29 stycznia 2021 r.
Webinarium 3/2021:Potrzeby dostosowań w zakresie kredytowania MŚP – dr Anna Dąbkowska,
dr Anna Spoz
11 lutego 2021 r.
Webinarium 4/2021: Optymalne programy wsparcia budownictwa mieszkaniowego – analiza efektywności – prof. Magdalena Załęczna 5 marca 2021 r.
Webinarium 5/2021: Wdrożenie przepisów Dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca
2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej […] w kontekście realizacji interesu wierzycieli finansowych, w tym banków – dr Patryk Filipak
 19 marca 2021 r.
Webinarium 6/2021: Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza
– prof. K. Jajuga
 9 kwietnia 2021 r.
Webinarium 7/2021: Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków
w 2020 roku. Problematyka ujemnego oprocentowania kredytów oraz depozytów – aspekty ekonomiczne i prawne – prof. J. Czekaj, dr W. Zatoń, dr M. Olechowski
27 kwietnia 2021 r.
Webinarium 8/2021: Kredytowanie inwestycji związanych z energetyką odnawialną realizowanych przez JST oraz podmioty ze sfery mieszkalnictwa – prof. R. Kata 13 maja 2021 r.
Webinarium 9/2021: Odwalutowanie mieszkaniowych kredytów w walutach obcych: koszty kapitału oraz wpływ na banki i gospodarkę 26 maja 2021 r.
Webinarium 10/2021: Dostępność mieszkań na własność i wynajem w Polsce – I półrocze 2020 r.
– prof. M. Bryx
28 maja 2021 r.
Webinarium 11/2021: Ocena zmian na rynku płatności w Polsce – prof. P. Marszałek 15 czerwca 2021 r.
Webinarium 12/2021: Warunki funkcjonowania sektora bankowego w I kw. 2021 r. – prof. J. Czekaj,
dr W. Zatoń, P. Gałązka, dr A. Banasiak
6 lipca 2021 r.
Webinarium 13/2021: Wpływ pandemii COVID-19 na banki spółdzielcze w Polsce: zagrożenia i średniookresowe działania dostosowawcze – dr K. Kil 16 września 2021 r.
Webinarium 14/2021: Możliwości stymulowania gospodarki i sektora bankowego przez instrument luzowania ilościowego QE – prof. J. Czekaj 12 października 2021 r.
Webinarium 15/2021: Pomoc publiczna dla mikroprzedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii
COVID-19 – dr hab. K. Kochaniak, dr hab. P. Ulman
26 października 2021 r.
Webinarium 16/2021: Środowisko bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej 
– dr hab. inż. J. Kosiński
8 listopada 2021 r.
Webinarium 17/2021: Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w II kwartale 2021 roku – prof. J. Czekaj, dr A. Banasiak, dr W. Zatoń 18 listopada 2021 r.
Webinarium 18/2021: Kształtowanie się nowej generacji przemysłu określanej mianem „Przemysł 4.0” i związanych z tą zmianą konsekwencji dla otoczenia sektora przemysłowego. Wdrażanie i rozwój przemysłu 4.0 w Polsce oraz konsekwencji powstawania nowej generacji przemysłu dla sektora bankowego– dr. A. Soldaty 2 grudnia 2021 r., godz. 10.00-13.00

Archiwum Webinaria 2020

Webinarium 1/2020: Zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki  Prezentacja raportu opracowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pod kierownictwem
prof. dr. hab. Jana Czekaja 6 sierpnia 2020 r.
Webinarium 2/2020: Systemowe i rynkowe uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce
w ramach zgodnych z Europejskim Zielonym Ładem
Prezentacja raportu opracowanego w Instytucie Energetyki Odnawialnej w Warszawie pod kierownictwem prezesa Grzegorza Wiśniewskiego
20 sierpnia 2020 r.
Webinarium 3/2020: Zdolność kredytowa społeczeństwa polskiego w zakresie kredytów mieszkaniowych Prezentacja raportu opracowanego przez zespół pod kierownictwem prof. Marka Bryxa
17 września 2020 r.
Webinarium 4/2020: Rynek najmu nieruchomości mieszkaniowych Prezentacja raportu opracowanego przez zespół pod kierownictwem prof. Bartłomieja Marony 6 października 2020 r.
Webinarium 5/2020: Optymalne ścieżki zbudowania efektywności banków spółdzielczych Prezentacja raportu opracowanego przez zespół pod kierownictwem dr. Krzysztofa Kila 15 października 2020 r.
Webinarium 6/2020: Stosowanie data science i AI w usługach finansowych i cyberbezpieczeństwie Prezentacja raportu opracowanego przez zespół pod kierownictwem prof. Witolda Abramowicza
28 października 2020 r.
Webinarium 7/2020: Wpływ obciążeń podatkowo-składkowych na sektor bankowy. Zagrożenie credit crunch w Polsce. Prezentacja raportów, zrealizowanych przez zespoły badawcze pod kier. prof. Katarzyny Kochaniak oraz prof. dr. hab. Jana Czekaja 10 listopada 2020 r.
Webinarium 8/2020: Pikopłatności strumieniowe w inteligentnych miastach. Prezentacja raportu opracowanego przez zespół pod kierownictwem prof. Wojciecha Cellarego 20 listopada 2020 r.
Webinarium 9/2020: Preferencje oraz oczekiwania społeczeństwa polskiego w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz zakresu i jakości usług najmu. Prezentacja raportu opracowanego przez zespół pod kierownictwem dr. Konrada Żelazowskiego 4 grudnia 2020 r.

Organizatorzy

Patroni medialni

Kontakt

Dział Konferencji i Szkoleń:

Katarzyna Jastrzębska (Cechowska)
k.cechowska@wydawnictwocpb.pl
tel. 22 62 38 453, tel. kom. 885 885 923

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. 605 255 291

Administrator strony www: 

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 22 48 68 400, tel. kom. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

#WebinariaPABWIB

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje